Medezeggenschap


Meepraten en meebeslissen over belangrijke ontwikkelingen en het beleid van Stichting Elan. Gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur adviseren. 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt de medezeggenschap met betrekking tot alle scholen van Stichting Elan geregeld. 

Ieder schooljaar vergadert de GMR vijf keer met het College van Bestuur. Twee keer per schooljaar heeft de GMR overleg met de Raad van Toezicht.

De GMR bestaat momenteel uit:

Oudergeleding:
Marjolein Groot Koerkamp, voorzitter
Niels Heitkamp (Amgs)

Personeelsgeleding:
Judit van Buuren
Fransz van Diemen
Sarina Hartgers
Holger van de Akker

Judith Schut treedt op als secretaris van de GMR. De GMR is bereikbaar via [email protected]

Medezeggenschapsstatuut Stichting Elan

Reglement GMR Stichting Elan