Profiel


Het team van de Annie is trots op de school en is ervan overtuigd dat een aantal verworvenheden gekoesterd mogen en moeten worden. Tegelijkertijd beseffen we dat de wereld niet stil staat en dat de eisen die aan de sbo school worden gesteld veranderen. Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en Passend onderwijs verandert de leerling populatie en veranderen daarmee de ondersteuningsbehoeften. We weten ook dat veel goed gaat, maar dat er ook zaken beter kunnen. Anders gezegd: er zijn zaken die we willen behouden en zaken die we willen ontwikkelen. We zoeken een directeur die daar leiding aan kan geven.

Wat vraagt dat van onze nieuwe directeur?

 • Een onderwijsinhoudelijk sterke visie en missie op Passend Onderwijs en in staat deze visie te vertalen in een sterke onderwijs- en ondersteuningsroute binnen de AMGS.
 • Affiniteit met  kwetsbare kinderen en de overtuiging dat goed onderwijs voor deze kinderen het verschil kan maken en hun kansen vergroot.
 • Goed op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen over wat werkt op school/in de klas.
 • Meerwaarde van SBO in een SWV Passend Onderwijs waarmaken en zorgen dat die meerwaarde bekend is.
 • Naast de SBO meerwaarde zoeken, vinden en behouden van een onderscheidend, spannend en aantrekkelijk imago. En dit imago uitdragen.
 • Werken aan de basis: opbrengstgericht werken op niveau van de school, groep en individuele leerling (OPP) gericht op een optimale uitstroom. Kinderen halen het beste uit zichzelf. Aandacht voor belangrijk aspecten als klassenmanagement, directe instructie model, differentiëren, effectieve feedback, pedagogisch-didactische vaardigheden, omgaan met gedragsregels en –problemen.
 • Voortdurend willen streven naar verbetering van het onderwijs en de ondersteuning op de AMGS (attitude: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden)
 • Kennis van en ervaring met het leiding geven aan een (eigenwijs, betrokken, dynamisch) team. Gevoel hebben voor de teamcultuur en de sterke kanten daarvan als vetrekpunt nemen. Nagaan hoe de krachten en talenten in het team zijn te benutten en uit te bouwen en dat vervolgens samen doen.
 • Transparant en ambitieus personeelsbeleid. De huidige stand van zaken in team inventariseren: waarop zijn teamleden trots, wat willen ze behouden en waarom? Wat willen ze beter, waarom en hoe?
 • Ruimte laten aan de professional, d.w.z. dat er ruimte blijft voor eigen ideeën en initiatieven binnen de afgesproken kaders van de school. De balans vinden en vasthouden tussen enerzijds doorgaande lijnen en gezamenlijke afspraken en anderzijds de ruimte die iedere professional nodig heeft om op zijn of haar manier te kunnen werken.
 • Druk (wat moet) combineren met ruimte (wat mag) en ondersteuning (wat heeft team/leerkracht/OOP nodig om conform de verwachtingen te willen en kunnen werken) en wat als dit niet lukt. Ervoor zorgen dat de teamleden zich ondersteund en gesteund voelen.
 • Werken aan een organisatie die ‘werkt.’  De organisatie afstemmen op de veranderende populatie en de veranderende vragen aan de school.
 • Werken aan kennisontwikkeling en professionalisering en aan de afstemming daarvan in de school. De samenhang tussen het werk van de leerkrachten en de onderwijsondersteuners versterken.
 • Constructief samenwerken en communiceren met collega’s uit de AMGS en de andere scholen van Elan en met leerlingen en hun ouders.
 • De balans weten te vinden en behouden tussen wat moet (nieuwe inspectiekader, verwachtingen bestuur en SWV Unita) en wat mag (de ruimte binnen het nieuwe inspectiekader benutten, eigenaarschap bevorderen, passend bij team AMGS)
 • Verbindingen leggen tussen ontwikkelingen en projecten (puzzelen i.p.v. stapelen; ‘projectitis’ vermijden), behouden wat goed gaat en verbeteren wat niet werkt, implementaties doelgericht invoeren, monitoren, evalueren en borgen (voorkomen dat dat wat werkt weer verwatert)
 • Enthousiasme, oplossingsgerichtheid, humor, vasthoudendheid, plezier, toegankelijkheid.

 

 

Onze nieuwe directeur houdt van (kwetsbare) kinderen (en hun ouders), gaat ervoor dat zij door goed onderwijs meer kansen krijgen en is trots op het team dat die ambitie waarmaakt.