Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Elan is het bevoegd gezag voor de scholen:

SBO Annie M.G. Schmidtschool – Hilversum
SBO het Mozaiek – Hilversum
VSO/SO de Klimopschool – Hilversum
SBO de Indon – Bussum
VSO Elan College Bussum
SO Elan Primair – Huizen
SBO de Wijngaard – Huizen
VSO Elan College Huizen
BOOST! – Huizen

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van
privacy nog beter beschermen. Ook Stichting Elan voldoet aan deze wetgeving.

Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over welke persoonsgegevens wij van u en
van de leerlingen verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze gegevens in
te zien, op te vragen en te vragen deze zo nodig te laten aanpassen.

Er is binnen Stichting Elan een privacy beleid opgesteld, met daarin extra aandacht voor onder
andere:

• Het opslaan, beheren en gebruiken van persoonlijke gegevens;

• Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons
ontvangen of voor ons verwerken zijn duidelijke afspraken over het verwerken van deze
gegevens;

• Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen
de school hebben wij uw toestemming gevraagd. U kunt deze toestemming altijd weer
intrekken. Mocht u uw toestemming nog niet opgegeven hebben dan kunt u dat alsnog
regelen via de leerkracht of administratief medewerker. Zolang wij geen
toestemmingsformulier van u ontvangen hebben worden er geen foto’s geplaatst;

• Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan
bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten en e-learning.

Tevens is er een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld: Marion van der Horst
Zij kan worden bereikt via E-mail: [email protected]

Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u hiervoor terecht bij de directeur van de
school.

Klik hier voor de Privacyverklaring

Klik hier voor het Privacyreglement